Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

طالع مزدوجین ثور و عقرب

این دو نفر به قدری با هم خوش و مهربان زندگی خواهند کرد که بطور مثال حتی شمشیر هم نمی تواند میان آن دو نفر جدایی  اندازد و اگر زمانی بین آن دو مختصر رنجشی درگیرد از جانب طالع ثور باشد.
طالع ثور هر چه بیند و هر چه بشنود از زبان خود اوست و مربوط به طالع عقرب نخواهد بود که اگر اعتنا نکند و به زندگی خود ادامه دهد زندگی خوبی خواهد داشت.
روزهای جمعه و شنبه برای این دو نفر خیلی خوب است.

Advertisements

طالع مزدوجین ثور و میزان

وقتی با هم ازدواج کنند زندگی خوبی خواهند داشت تا جایی که سالهای سال در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی خواهند کرد.
هر دو نفر خوش گذران هستند و دشمنی در بین این دو نفر کمتر اتفاق خواهد افتاد که اگر مدارا کنند خیلی بهتر است.
مرگ آن دو نفر در فاصله یک سال اتفاق خواهد افتاد و اگر خصومتی در بین آنها صورت بگیرد از جانب طالع میزان می باشد.
روزهای سه شنبه و جمعه برای آن دو نفر از بهترین روزهای هقته خواهد بود.

طالع مزدوجین ثور و سنبله

این دو نفر با هم به مهربانی زندگی می کنند.
خیر و برکت و صمیمیت میان آنها حاکم بوده و همیشه با دولت و مکنت و سعادت،عمر را به پایان می رسانند و اگر دشمنی بین آنها بوجود آید از جانب طالع سنبله می باشد.
بیشتر فرزندان آنها دختر و روزهای چهارشنبه به آنها بیشتر خوش خواهد گذشت.

طالع مزدوجین ثور و اسد

این دو نفر تا زمانی که زنده هستند به هیچ وجه حرفهای یکدیگر را نخواهند شنید و همیشه در نظر یکدیگر بد جلوه کنند و بیشتر با هم دشمن هستند. مردم از دست آنها در عذاب خواهند بود و روزی آنها کم و برکت ندارد.
بچه در طالع آنها کم دیده می شود و روز جمعه به آنها خوش می گذرد.

جدول غالب و مغلوب

کاربرد این جدول برای اشخاص معمولی توصیه نشده و تنها افرادی می توانند از این جدول استفاده درست نمایند که اطلاعاتی از علوم غربیه داشته باشند.
این جدول در موقع دعوا بین دو نفر کاربرد زیادی دارد که از روی آن براحتی می شود پی برد در این دعوا چه کسی بازنده و چه کسی برنده می باشد.
یک و نه 1 غالب – یک و هشت 8 غالب – یک و هفت 1 غالب – یک و شش 6 غالب – یک و پنج 1 غالب – یک و چهار 4 غالب – یک و سه 1 غالب – یک و دو 2 غالب – یک و یک طالب غالب
دو و نه 9 غالب – دو و هشت 2 غالب – دو و هفت 7 غالب – دو و شش 2 غالب – دو و پنج 5 غالب – دو و چهار 2 غالب – دو و سه 3 غالب – دو و دو مطلوب غالب – دو و یک 2 غالب
سه و نه 3 غالب – سه و هشت 8 غالب – سه و هفت 3 غالب – سه و شش 6 غالب – سه و پنج 3 غالب – سه و چهار 4 غالب – سه و سه طالب غالب – سه و دو 3 غالب – سه و یک 1 غالب
چهار و نه 9 غالب – چهار و هشت 4 غالب – چهار و هفت 4 غالب – چهار و شش 4 غالب – چهار و پنج 5 غالب – چهار و چهار مطلوب غالب – چهار و سه 4 غالب – چهار و دو 2 غالب – چهار و یک 4 غالب
پنج و نه 5 غالب – پنج و هشت 8 غالب – پنج و هفت 5 غالب – پنج و شش 6 غالب – پنج و پنج طالب غالب – پنج و چهار 4 غالب – پنج و سه 3 غالب – پنج و دو 5 غالب – پنج و یک 1 غالب
شش و نه 9 غالب – شش و هشت 6 غالب – شش و هفت 7 غالب – شش و شش مطلوب غالب – شش و پنج 6 غالب – شش و چهار 4 غالب – شش و سه 6 غالب – شش و دو 2 غالب – شش و یک 6 غالب
هفت و نه 7 غالب – هفت و هشت 8 غالب – هفت و هفت طالب مغلوب – هفت و شش 7 غالب – هفت و پنج 7 غالب – هفت و چهار 7 غالب – هفت و سه 3 غالب – هفت و دو 2 غالب – هفت و یک 1 غالب
هشت و نه 9 غالب – هشت و هشت مطلوب غالب – هشت و هفت 8 غالب – هشت و شش 6 غالب – هشت و پنج 8 غالب – هشت و چهار 4 غالب – هشت و سه 8 غالب – هشت و دو 2 غالب – هشت و یک 8 غالب
نه و نه طالب غالب – نه و هشت 9 غالب – نه و هفت 7 غالب – نه و شش 9 غالب – نه و پنج 5 غالب – نه و چهار 9 غالب – نه و سه 3 غالب – نه و دو 9 غالب – نه و یک 1 غالب

فائده

هر ماه 4 جمعه دارد.
جمعه اول تا جمعه دوم خیر و نیک است و هر کاری که بکنی مراد حاصل شود.
جمعه دوم اگر کاری که برای معالجه بیماری باشد نیک است.
جمعه سوم برای عداوت و زبان بند و فرقت و سردی و بستن را نیک آید.
جمعه چهارم خواب بستن نیک است.

شنبه پادشاهی زحل = بغض
یکشنبه پادشاهی شمس = دوستی
دوشنبه پادشاهی ماه = خیلی نیک است
سه شنبه پادشاهی مریخ = مرد بستن
چهارشنبه پادشاهی عطارد = خیر و خوب
پنجشنبه پادشاهی مشتری = دوستی
جمعه پادشاهی زهره = دوستی

طالع مزدوجین ثور و سرطان

این دو نفر با هم سازگار هستند و روزی هر دو نفر زیاد و هرگز بین این دو نفر غم پدید نیاید و محبت و گرمی بین آنها حاکم باشد. فرزند زیادی در طالع آنها دیده می شود.
روز جمعه برای آنها روز بسیار خوبی می باشد.